Wednesday, October 24, 2012

Dynasty Warriors Series Renders (Part 2)

Dynasty Warriors 7 Renders

Part 1 Jin Clan
Deng Ai, Guo Huai, Sima Shi, Sima Yi, Sima Zhao, Wang Yuanji, Xiahou Ba, Zhobg Hui, Zhuge Dan
Wu Clan
Da Qiao, Ding Feng, Gan Ning, Huang Gai, Lian Shi, Ling Tong, Liu Bei, Lu Bu, Lu Meng, Lu Xun,  Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Shang Xiang, Taishi Ci, Xiao Qiao, Zhou Tai, Zhou Yu 
Other
Diao Chan, Dong Zhuo, Lu Bu, Meng Huo, Yuan Shao, Zhang Jiao, Zhu Rong


Extra 4 Logo's (DW7, DW7 XL, DW7 Special, & DW7 Empire) + High res of Pang De, Guo Jia, Wang Yi, Xu Zhu (face only)

Download Link Media Fire or Uploaded
File Size 41.29 MB
Credits Koei Warriors Forum

Part 2 Shu Clan
Bao Sanniang, Guan Ping, Guan Suo, Guan Yu, Huang Zhong, Jiang Wei, Liu Bei, Liu Chan, Ma Chao, Ma Dai, Pang Tong, Wei Yan, Xing Cai, Yue Ying, Zhang Fei, Zhao Yun, Zhuge Liang
Wei Clan
Cai Wenji, Cao Cao, Cao Pi, Cao Ren, Dian Wei, Guo Jia, Jia Xu, Pang De, Wang Yi, Xiahou Dun, Xiahou Yuan, Xu Huang, Xu Zhu, Zhang He, Zhang Liao, Zhen Ji

Download Link Media Fire or Uploaded
File Size 38.82 MB
Credits Koei Warriors Forum

Well, since the official site doesnt provide official renders, so I bundled the renders that i got from KWF. I didnt erase the KFW logo in the renders as a prove that I didnt steal it ^^

Dynasty Warriors Series Renders Part 1 (DW 5 & 6) in here
Dynasty Warriors 7 DLC Artworks (Costume) in here