Monday, March 25, 2013

Shin Sangoku Musou 7 (Dynasty Warriors 8)

Shin Sangoku Musou 7 Character Artworks
There are so many of them, too lazy to type it one by one =p
The characters are Dynasty Warriors 7 + 11 new characters, they are ....
Jin Clan: Jia Chong, Wen Yang, Zhang Chunhua
Shu Clan: Guan Xing, Guan Yinping
Wei Clan: Li Dang, Yue Jin
Wu Clan: Han Dang, Lu Su
Other: Zuo Ci

Download Link Media Fire
File Size 24.5 MB


Shin Sangoku Musou 7 Character Screeenshots
262 screenshots, all of them were taken from 4Gamer

Download Link Media Fire
File Size 74.68 MB

Source: 4Gamer and Shin Sangoku Musou 7 Official Site