Saturday, September 3, 2011

Dynasty Warriors 7 Favorite Characters and Official Wallpapers

Based on this official stie, DW7 Favorite Characters Polling results are....
 1. Wang Yuanji
 2. Xiahou Dun
 3. Lu Xun
 4. Zhao Yun
 5. Cao Pi
 6. Sima Yi
 7. Zhang Liao
 8. Ling Tong
 9. Ma Chao
 10. Zhong Hui
 11. Jiang Wei
 12. Sima Shi
 13. Xiahou Ba
 14. Diao Chan
 15. Xing Cai
 16. Ma Dai
 17. Cao Cao
 18. Sun Shang Xiang
 19. Da Qiao
 20. Sima Zhao
 21. Lu Bu
 22. Gan Ning
 23. Zhen Ji
 24. Zhuge Liang
 25. Sun Ce
 26. Xiahou Yuan
 27. Cai Wenji
 28. Guo Huai
 29. Zhou Tai
 30. Lian Shi
 31. Jia Xu 
 32. Zhou Yu
 33. Lu Meng
 34. Guan Yu
 35. Xiao Qiao
 36. Deng Ai
 37. Zhang He
 38. Liu Bei
 39. Guan Ping
 40. Bao Sanniang
 41. Yuan Shao
 42. Liu Shan
 43. Zhuge Dan
 44. Pang Tong
 45. Sun Jian
 46. Guan Suo
 47. Yue Ying
 48. Xu Huang
 49. Sun Quan
 50. Zhu Rong
 51. Wei Yan
 52. Dian Wei
 53. Zhang Fei
 54. Huang Zhong
 55. Taishi Ci
 56. Huang Gai
 57. Dong Zhuo
 58. Cao Ren
 59. Ding Feng
 60. Zhang Jiao
 61. Xu Zhu
 62. Meng Huo 
They gave some official wallpapers too for the top 3 favorite characters in 1920 x 1080 px and 1280 x 768 px. Enjoy....
Dynasty Warriors 7 Official Wallpapers
It's very unfortunate that they only made wallpapers for the top 3 =p
I'm kinda shock with the result too, especially no 2, 7, and 9. Well, i dont play the game, so cant say much Lolz